Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

1.

S predmetnim pravilnikom družba EDITRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 14 E, 1236 Trzin, Slovenija, EU, matična številka 5406005000 (v nadaljevanju: Družba) obiskovalcem spletne strani https://www.editrade.si (v nadaljevanju: spletna stran), kupcem oz. strankam in drugim osebam, s katerimi je oziroma vstopa v pogodbeno razmerje (v nadaljevanju: Uporabnik oz. Uporabniki) zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov, v skladu z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije.

2.

Spletno mesto https://www.editrade.si predstavlja sistem za predstavitev ponudbe izdelkov, ki jih prodaja Družba, Uporabnikom omogoča pošiljanje povpraševanja za nakup posameznih izdelkov, vsebovanih v katalogu ponudbe Družbe, in omogoča vzpostavitev kontakta z Družbo.

Uporabnik lahko preko vzpostavljenega sistema na tej spletni strani pošlje povpraševanje za nakup izdelka, za katerega se zanima, pri čimer Družba na prejeto povpraševanje odgovori z namenom nadaljnjega dogovarjanja v smeri sklenitve pogodbe. Pri pošiljanju povpraševanja mora Uporabnik vpisati oz. predati posamezne osebne podatke, ki jih Družba nujno potrebuje za izvajanje pogodbe, t.j. odgovor na podano povpraševanje.

Uporabnik lahko preko spletne strani prav tako vzpostavi kontakt z Družbo, v kolikor ima kakršnokoli vprašanje, pri čimer mora vpisati oz. predati posamezne osebne podatke, ki jih Družba nujno potrebuje za odgovor na prejeto sporočilo Uporabnika.

Za predane osebne podatke, ki jih posreduje Uporabnik, se Družba zavezuje, da jih bo obdelovala zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi z Uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

3.

Uporabnik soglaša in se zavezuje:

 • da bo za namene postopka poslanega povpraševanja glede izdelka Družbe preko spletne strani predložil naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko številko in e-poštni naslov; gre za nujno potrebne podatke, ki jih Družba potrebuje za odgovor na poslano povpraševanje;
 • v kolikor bo v nadaljevanju sledila sklenitev pogodbe, bo Uporabnik Družbi posredoval še svoj naslov (oz. naslov za pošiljanje oz. prejem blaga) in vse preostale nujno potrebne osebne podatke za izvedbo pogodbenih aktivnosti (npr. davčna številka, v kolikor bo izdana faktura Družbe na pravno osebo);
 • da so podatki iz prejšnjih alinej potrebni tako za izvedbo poslanega povpraševanja, kot za kasnejšo izvedbo pogodbe ter da zaradi navedenega Uporabnik dovoljuje, da se osebni podatki lahko posredujejo pogodbenemu partnerju za izvedbo različnih storitev vezanih na izvajanje pogodbe, npr. storitev obdelave plačil.

4.

Uporabnik je z uporabo spletnega mesta https://www.editrade.si obveščen in seznanjen:

 • da se njegovi osebni podatki (tako tisti, za katere morebitno obdelavo je podal izrecno privolitev, kot tisti, za katere je obdelava potrebna za izvedbo pogodbenih in zakonskih obveznosti), obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije (EU), zlasti Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1);
 • da je vsaka obdelava in namen obdelave osebnih podatkov uporabnika razvidna iz ene od veljavnih podlag za obdelavo podatkov, t.j. iz:
  • pogodbe (tisti osebni podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev potrebnih pogodbenih obveznosti),
  • zakona (tisti osebni podatki, ki se morajo zbirati in/ali voditi na podlagi zakonskih določil),
  • izrecnega soglasja uporabnika za obdelavo osebnih podatkov (le za tiste podatke in za tiste namene, za katere je podano soglasje uporabnika. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju uporabnika, lahko ta soglasje kadarkoli prekliče);
 • da se lahko preklic soglasij opravi s pisnim sporočilom, podanim prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu https://www.editrade.si/sl/contact/. V kolikor Uporabnik prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, upravljalec preneha z obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi soglasja oz. jih ne obdeluje več za namen, za katerega je bilo podano soglasje;
 • umik oz. preklic soglasja se lahko nanaša le na obdelavo podatkov, ki se obdelujejo na podlagi soglasja;
 • da so uporabniki osebnih podatkov Družba, morebitni pogodbeni partnerji Družbe, kot tudi državni organi, pri čimer vsaka uporaba osebnih podatkov s strani pogodbenih partnerjev Družbe sloni na pogodbenem razmerju, ki izpolnjuje zahteve glede obdelave in varovanja osebnih podatkov; dostop do osebnih podatkov se omogoči zgolj za namen in v obsegu, v katerem je potrebno za izvajanje storitve oz. za namen in v obsegu za katerega je podana pravna podlaga utemeljene zahteve za pridobitev podatkov;
 • da se bo Uporabnikov e-poštni naslov uporabljal za obveščanje Uporabnika glede podanega povpraševanja oz. teka pogodbenih aktivnosti oz. v zvezi z morebitno izraženo željo Uporabnika po vzpostavitvi kontakta z Družbo, vključno z morebitnim pošiljanjem potrditve prejema povpraševanja, sklenitve pogodbe oz. vzpostavitve kontakta, in za obveščanje o posodobitvah in spremembah na spletni strani Družbe;
 • da se bo Uporabnikova telefonska številka uporabila le v nujnih primerih, vezanih na povpraševanje oz. izvajanje pogodbe oz. v zvezi z morebitno izraženo željo Uporabnika po vzpostavitvi kontakta, kot je npr. neodzivnost po elektronski pošti ali nujnost oz. želja po hitrejšem postopanju;
 • da se Uporabnikovi osebni podatki hranijo in obdelujejo do zaključka veljave pogodbenih razmerij oz. do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev. Določeni osebni podatki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo (npr. 10 let za določene podatke po davčnih in finančnih predpisih), za namen izpolnjevanja obveznosti po veljavnih predpisih ter v namen izvajanja ali odgovora na morebitne pravne zahtevke, ki bi lahko izhajali neposredno iz razmerja med Uporabnikom in Družbo ali iz razmerja med Družbo in tretjimi osebami;
 • da ima pravico do izpisa in vpogleda v zbrane osebne podatke ter pravico do popravkov podatkov, v primeru, ko meni, da obdelovani osebni podatki niso pravilni; pravico do izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, v kolikor le-ti niso potrebni za izvajanje pogodbe in izpolnjevanja zakonskih dolžnosti in do pravice do prenosljivosti osebnih podatkov. Vsa navedena upravičenja Uporabnik lahko izvaja preko za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu https://www.editrade.si/sl/contact/;
 • da lahko v primeru mnenja o kršitvi obdelave osebnih podatkov vloži pritožbo prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu https://www.editrade.si/sl/contact/ ali pri nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu); 
 • da se do teh osebnih podatkov dostopa preko varnega strežnika, ki zadostuje vsakokratnim varnostnim zahtevam in je v skladu dognanji sodobne tehnike;

5.

Prijava na e-novice

Z izrecno oz. ločeno prijavo na e-novice Uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem Družbe (akcije, novosti, obvestila o morebitnih nagradnih igrah in drugih trženjskih akcijah, splošna obvestila o zastopniku), na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko uporabnik izvede bodisi v okviru poslane e-novice, kjer klikne na povezavo »odjava« ali s posredovanjem preklica po elektronski pošti preko za to namenjenega kontaktnega obrazca na naslovu: https://www.editrade.si/sl/contact/.

6.

Družba soglaša in se zavezuje, da bo Uporabnikove osebne podatke obdelovala in hranila skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in tem Pravilnikom.


7.

Predmetni Pravilnik je dostopen na spletni stran https://www.editrade.si/ ter prične veljati z dnem 25.5.2018.

EDITRADE d.o.o.